شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1395/04/26
بهترین روشهای تصحیح غلطهای زبان آموزان

بهترین روشهای تصحیح غلطهای زبان آموزان
 Why students make mistakes? What questions should teachers ask themselves when a student makes a mistake? What are the best ways to correct errors?

 

  

 کلیک کنید


بازگشت به صفحه آخرین مطالب