شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1395/05/17
Best Practices for Teaching GRAMMAR

Best Practices for Teaching GRAMMAR
بهترین شیوه آموزش گرامر چیست؟ اهمیت form, meaning, use هر کدام چقدر است؟ به چه ترتیبی بهتر است مطالب گرامر به زبان آموز ارائه شود؟ مقاله جدید دکتر شهاب اناری را بخوانید.

 

لینک دانلود

 


خرید بسته هفتم و هشتمبازگشت به صفحه آخرین مطالب